PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA

10304568_10152449904100742_4116655223612001419_n

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Višnjem kralju Slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Višnjem kralju Slave!

HIMAN

Na svetoj gori Taboru
Preobrazen Krist blista se
I Crkvi svojoj otkriva
buducnosti lik njezine.

O divnog li prizora
sto ucenici motre sad:
Sa Mojsijom i Ilijom
gle, Ucitelj razgovara!

Svjedoci ovi svjedoce
za Kristovo Evandjelje,
a Ocev glas progovara:
“Svi Sina moga slusajte!”

O proslavljeni Isuse
U sjaju slave taborske,
Tom slavom ti pretkazuješ
Ljepotu našu uskrsnu.

O Oče, Sine, Duše Svet,
O Trojice preblažena,
Privedite nas k slavi toj,
U vašu divnu nazoènost! Amen.
PSALMODIJA

Ps 84 (83).

Ant. 1. Jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih.

Kako su mili stanovi tvoji, *
Gospodine nad Vojskama!
Duša mi gine i čezne *
za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo *
kliču Bogu živomu.
I vrabac sebi log nalazi, †
i lastavica gnjezdašce *
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje,
Gospodine nad Vojskama, *
Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
slaveć te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi, *
dok se sprema na svete putove!

Prolaze li suhom dolinom, †
u izvor je vode promeću, *
i prva je kiša u blagoslov odijeva.
Snaga im raste od časa do časa: *
dok ne ugledaju Boga na Sionu.

Gospodine, Bože nad Vojskama, †
čuj molitvu moju, *
poslušaj, Bože Jakovljev!
Pogledaj, štite naš, Bože, *
pogledaj lice pomazanika svoga!

Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
nego boraviti u šatorima grešnika.

Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
on daje milost i slavu.
Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
koji idu u nedužnosti.
Gospodine nad Vojskama, *
blago onom što se u te uzda.

Ant. Jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih.

Ps 97 (96).

Ant. 2. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu, aleluja.

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu, aleluja.

Ps 99 (98).

Ant. 3. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite nice pred goru svetu njegovu!

Gospodin kraljuje − nek zadršću narodi;*
sjedi nad kerubima − zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu,*
uzvišen nada sve narode.
Nek slave ime tvoje veliko i strašno:*
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio,*
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo:*
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:*
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove*
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože nas, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima*
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu:*
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Ant. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite nice pred goru svetu njegovu!

R. U stupu od oblaka govorio im je.
O. Čuvali su naredbe njegove.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Druge poslanice Korinćanima blaženoga Pavla, apostola
(3,7-4,6)

Slava novog Saveza što je Krist proširi

Braćo, ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li će slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje. Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom ot-vorenošću, a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga. Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega za-stire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao. Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo. Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes. Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku — iz slave u slavu. Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšemo. Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom. Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju; u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.
Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa. Ta Bog koji reče: »Neka iz tame svjetlost zasine!«, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.
OTPJEV (1 Iv 3, 1. 2)

R. Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: * djeca se Božja zovemo, i jesmo.
O. Znate: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. * Djeca.

DRUGO ČITANJE: Iz govora Anastazija Sinajskoga, biskupa, na dan Gospodnjeg preobraženja
(Br. 6-10: Mélanges d’archéologie et d’histoire 67 [1955], 241-244)

Dobro je da smo ovdje

To otajstvo očitova Isus svojim učenicima na brdu Tabor. Kako je naime, bivajući medu njima, govorio, o kraljevstvu i o svom drugom dolasku u slavi, a oni možda nisu bili posve uvjereni u to što je glede kraljevstva najavio, on — da bi jednom iz dubine srca to čvrsto prihvatili i iz sadašnjega vjerovali u buduće — čudesno ostvari božansko očitovanje na gori Tabor kao predsliku nebeskog kraljevstva. I kao da je pritom rekao: »Da se ne bi u vama s vremenom pojavila nevjera, evo, već sada, u ovom času, zaista vam kažem: Neki od onih koji ovdje stoje neće okusiti smrt dok ne vide Sina Čovječjeg kako dolazi u slavi svoga Oca.« Evanđelist pokazuje da se Kristova moć podudara s njegovom voljom, jer nadodaje: Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao snijeg. Igle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
To su čudesa današnje svetkovine, a to otajstvo što se ostvarilo tu na brdu nama je spasonosno, jer istodobno nas okuplja Kristova smrt i proslava. A da bismo s onim nadahnutim učenicima što ih je Bog odabrao proniknuli u samu bit tih neizrecivih i svetih otajstava, počujmo božanski i posvećeni glas koji nas snažno zove s visoka, sa samog vrha brda.
Tamo nam je žuriti — eto, smiono govorim — poput Isusa, koji je naš voda i preteča na nebu. S njim ćemo sjati duhovnih očiju, na neki način obnovljeni obličjem svoje duše, suobličeni njegovoj slici, trajno poput njega preobraženi, učinjeni sudionicima božanske naravi i pripravljeni za ono što je gore.
Tamo hitimo, smiono i radosno. Udimo u najnutarnjiji oblak, postavši kao Mojsije i Ilija, ili kao Jakov i Ivan. Budi poput Petra, zanesen u božansko gledanje i objavljenje, preobražen tim divnim preobraženjem, podignut sa svijeta, uzdignut sa zemlje. Ostavi tijelo, napusti stvorenje i obrati se Stvoritelju. Njemu je Petar, sav izvan sebe, rekao: Gospodine, dobro nam je ovdje biti.
Bez sumnje, Petre, uistinu je dobro nama tu biti s Isusom i u vijeke tu ostati. Gdje je veća sreća, što je uzvi-šenije, što odličnije od boravljenja s Bogom, od suob-ličenja s njim, od toga da se nađemo u svjetlu? Doista, svatko od nas, kad u sebi ima Boga i kad je preobražen u njegovu božansku sliku, s veseljem uzvikuje: Dobro nam je ovdje biti. Tu je sve svjetlo, tu je radost, blaženstvo, ugodnost, u srcu je sve mirno, vedro i blago. Tu gledamo Krista Boga. Tu se nastanjuje s Ocem, te dolazeći govori: Danas je došlo spasenje ovoj kući. Tu je s Kristom nagomilano blago vječnih dobara. Tu se ocrtavaju kao u ogledalu prvine i slike budućih vjekova.

OTPJEV (Mt 17,2.3; usp. Lk9,32.34)

R. Zasja lice Isusovo kao sunce, * i vidjevši učenici slavu njegovu, začude se i pobojaše se.
O. I pojave im se Mojsije i Ilija gdje s njime govore. * I vidjevši.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, ti si u Kristovu preobraženju potvrdio otajstva naše vjere svjedočanstvom Zakona i proroka i unaprijed pokazao naše božansko posinjenje. Daj da slušamo glas tvoga ljubljenog Sina te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi