0601 – MISNA ČITANJA – BOGOJAVLJENJE

BOŽIĆNO VRIJEME
BOGOJAVLJENJE – Svetkovina

MISNA ČITANJA
📖:
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6
Slava Gospodnja sviće nad tobom.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom!
Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se
njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje.
Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri
ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći
bogatstvo mora, blago narodā k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva
iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati
Gospodnje.
Riječ Gospodnja.Otpjevni psalam: Ps 72, 1-2.7-8.10-13
Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6
Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je
obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono
je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani
subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 2, 1-12
Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s
istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski?
Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj
Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i
pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U
Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme,zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.
Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga
nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve
dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu,
obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom
njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove:
zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim
putem u svoju zemlju.
Riječ Gospodnja

 

%d blogeri kao ovaj: